Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад педагогічних працівників в Дубаневицькому ЗЗСО І-ІІ ст. ім. І.Альберта

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ
НА ЗАМIЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ПОСАД
В ДУБАНЕВИЦЬКОМУ ЗЗСО І-ІІ СТУПЕНІВ ІМЕНІ ІВАНА АЛЬБЕРТА

 1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення визначає порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, а саме: заступників директора, вчителів, практичних психологів, соціальних педагогів, вихователів ГПД, помічників учителя, керівників гуртків.

1.2. Це Положення розроблено вiдповiдно до Закону України «Про освiту» від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII, Закону України «Про загальну середню освiту», Кодексу законів про працю України (КЗпП України), Статуту навчального закладу.

1.3. Конкурс – спецiальна форма добору педагогічних кадрів у закладах загальної середньої освіти для забезпечення закладу висококваліфікованими працiвниками, якi можуть дати учням глибокi ґрунтовні знання з предметів, на високому науковому та методичному рiвнi організувати педагогічну i науково-дослiдну роботу відповідно до вимог сучасної освiти.

1.4. Конкурс на заміщения посад, зазначених у п. 1.1. проводиться в таких випадках:

 • за наявностi вакантної посади (посада вважається вакантною після звільнення працівника на пiдставах, передбачених КЗпП України);
 • при введеннi нової посади до штатного розпису навчального закладу;
 • до закiнчення строку трудового договору, якщо педагогічний працiвник виконує обов’язки на умовах строкового трудового договору (контракту), термiн якого закiнчується.

1.5. У конкурсiна посади педагогічних працівників мають право брати участь особи фізичний і психічний стан яких дозволяє здійснювати педагогічну діяльність та які мають освітню та/або професійну кваліфікацію, що відповідає встановленим законодавством, зокрема професійним стандартом (за наявності), кваліфікаційним вимогам до відповідних посад педагогічних працівників та умовам оголошеного конкурсу.

1.6. Конкурс не оголошується на посади:

 • зайняті вагітними жiнками і жiнками, якi знаходяться у вiдпустцi з вагiтностi та пологів;
 • зайнятiжiнками, якi знаходяться у вiдпустцi по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку або за дитиною, що потребує домашнього догляду;
 • тимчасово вiльнi у передбачених законодавством випадках (довгострокове стажування, мобiлiзацiя, тимчасова непрацездатнiсть, курсова підготовка, відпустка тощо).

1.7. Рiшення про проведення конкурсу приймає директор, про що видається наказ. У наказі зазначають:

 • дату початку проведення конкурсу та склад конкурсної комiсії;
 • строки підготовки документiв для участi у конкурсi, подання пропозицiй конкурсної кoмiciї щодо призначения на вакантні посади;
 • завдання заступникам директора, головам шкільних методичних об’єднань, практичному психологу щодо підготовки матеріалів для проведення конкурсу та його opraнiзaцiї.

1.8. Конкурс проводиться поетапно:

 • висвітлення оголошення на веб-сайті закладу та подання інформації про наявність вакансій в міський центр зайнятості;
 • попереднiй розгляд конкурсною комiсiєюподаних документiв на вiдповiднiсть встановленим квалiфiкацiйнимвимогам до посади та прийняття рішення про допуск/не допуск їx до участi у конкурсi;
 • оцінка професійного рівня та вiдбiркандидатiв.

1.9. Перевiрку поданих претендентами документiв на відповідність їх вимогам законодавства та оголошеного конкурсу здiйснює конкурсна комісія навчального закладу.

2.ОГОЛОШЕННЯ КОНКУРСУ ТА ПРИЙОМ ДОКУМЕНТIВ

2.1. Конкурс оголошується директором закладу загальної середньої освіти після засідання тарифікаційної комісії в кінці навчального року про необхідність його проведення iззазначенням конкретних посад .

2.2. Оголошення про проведення конкурсу, термiни i умови його проведення розміщується на веб-сайті навчального закладу не менш як за 30 днів до проведення конкурсу.

2.3. Оголошення має мiстити (додаток 1):

 • повну назву навчального закладу із зазначенням його мiсцезнаходження;
 • назви посад, на якi оголошується конкурс;
 • основні вимоги до претендентів;
 • iнформацiю про термін подання претендентами документів та контактну iнформацiю.

2.4. Про змiни умов конкурсу або його скасування видається наказ директора тарозмiщується на веб-сайті школи.

2.5. Протягом 25 днів з дня опублiкування оголошення про конкурс відповідальна особа навчального закладу, яку призначає директор, приймає від претендентів на заміщення педагогічних посад заяви з необхiдними документами.

2.6. Претендент на відповідну педагогічну посаду подає такi документи:

 • заяву про участь у конкурсi за відповідною формою (додаток 2, пишеться власноруч);
 • особовий листок з облiкукадрiв;
 • копiї документів про вищу освiту, атестаційний лист (при наявності);
 • матеріалипро підвищеннякваліфікаціїза останніх п’ять років;
 • автобiографiю;
 • копiю трудової книжки, військового квитка (для військовозобов’язаних);
 • копiю паспорта громадянина України;
 • згоду на збiр та обробку персональних даних (додаток 3).

2.7. У випадку вiдсутностi одного iздокументiв, подання якого є обовʼязковим, відповідальна особа вiдмовляєпретенденту в реєстрації заяви на участь у конкурсi. Пiслязакiнчення встановлених умовами конкурсу строкiвподачiдокументiв, заяви на участь у конкурсi не приймаються.

 1. ПРОВЕДЕННЯ ОЦIНКИ ПРОФЕСIЙНОГО РIВНЯ
  ТА ВIДБIР ПРЕТЕНДЕНТIВ

3.1. Для проведення вiдборукандидатiв на замiщення вакантних педагогічних посад наказом директора закладу загальної середньої освіти створюється конкурсна комiсiя, до складу якої входять: директор,заступники директора з навчально-виховної роботи, голова первинної профспілкової організації,голова шкільного методичного об’єднання вчителів даного предмета, секретар конкурсної комісії, практичний психолог, представник Департаменту освіти та науки (за згодою). У разi необхідності до складу конкурсних комiсiй директором можуть бути включені й інші особи зі складу вчителів, батьків та громадськості.

3.2. Засiдання конкурсної комісії проводиться в присутностi претендента на вакантну посаду. Якщо претендент не з’явився на засiдання конкурсної комiсi1 з поважних причин, комісія виносить рішення за його вiдсутностi.

3.3. За результатами засiдання на вiдкритому голосуваннi конкурсна комiсiя виносить рiшення про допуск/недопуск претендента до конкурсу на замiщення вакантної посади. Рiшення конкурсної комісії фiксується в протоколiз асiдання, що підписується усіма членами комісії.

3.4. Рiшення конкурсної комісії правомiрне за умови присутностi на її засіданні не менше 2/3 загальної кiлькостi членів кoмiciї. Кожна кандидатура голосується окремо. Рiшення комісії приймається вiдкритим голосуванням простою більшістю голосiв. Якщо голоси роздiлилися порiвну, приймається те рiшення, за яке проголосував голова конкурсної комiсії.

3.5. Результати роботи комісії доводяться до вiдома кандидатiв на посаду одразу після голосування.

3.6. Претендент на педагогічну посаду має можливiсть презентувати себе до закiнчення розгляду заяв конкурсною комісією.

3.7. Для визначення рівня професіоналізму особи, що приймає участь у конкурсi, беруться до уваги:

 • наявність освітнього кваліфікаційного рівня;
 • наявнiсть педагогічного звання;
 • наявнiсть та вид підвищення квалiфiкацiї;
 • результат анкетування практичним психологом.

4.ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ

4.1. Пiдставою для укладення трудового договору (або контракту) з директором закладу загальної середньої освіти є рішення конкурсної комісії та заява особи, яка подається впродовж п’яти днів з дня прийняття рішення конкурсною комісією.

4.2. Вiдповiдно до законодавства України трудовий договір (або контракт) укладається вписьмовiй формi i підписується директором закладу загальної середньої освіти та особою, яка призначається на посаду педагогічного працівника.

 1. ПРИПИНЕННЯ ТРУДОВИХ ВIДНОСИН

5.1. Припинення трудових відносин з директором закладу загальної середньої освіти може вiдбуватися за наявнiстіпiдстав та у порядку, передбаченому законодавством про працю.

5.2. Трудовi спори мiж сторонами розглядаються у встановленому чинним законодавством порядку.

Додаток 1
до Положенняпро порядок
проведення конкурсу на
заміщення вакантних посад
педагогічних працiвникiв
узакладі загальної середньої
освіти

Дубаневицька ЗОШ І-ІІ ступенів імені Івана Альберта
вiдповiдно до Закону України «Про загальну середню освiту»

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
на заміщення вакантних посад педагогічних працівників

(назва посади, кількість ставок)

Термiн подання заяв на участь у конкурсi – 25днiвiз дня опублiкування оголошення.

До заяви необхiдно додати такi документи:

 • особовий листок з облiкукадрiв (для претендентiв, якi не працюють в даному закладі);
 • копiї документів про вищу освiту, атестаційний лист (при наявності);
 • матеріали про підвищення кваліфікації за останні пʼять років;
 • автобiографiю;
 • копiю трудової книжки, військового квитка (для військовозобов’язаних);
 • копiю паспорта громадянина України;
 • згоду на збiр та обробку персональних даних.

Документи подаються за адресою: с.Дубаневичі, Львівський район, вул. Передміська, 91

Додаток 2
до Положення про порядок
проведення конкурсу на
заміщення вакантних посад
педагогічних працiвникiв
у закладі загальної середньої
освіти

Директору закладу
загальної середньої освіти

(прiзвище, iм’я, по батьковi директора)

ЗАЯВА

Прошу Вас дозволити взяти участь у конкурсi на замiщення вакантної посади _____________________________________________
(назва посади )

До заяви додаю:

 • особовий листок з облiку кадрiв;
 • копiї документів про вищу освiту, атестаційний лист (при наявності);
 • підвищення кваліфікації за останніх п’ять років;
 • автобiографiю;
 • копiю трудової книжки, військового квитка (для військовозобов’язаних);
 • копiю паспорта громадянина України;
 • згоду на збiр та обробку персональних даних.

Дата Пiдпис

Додаток 3
до Положення про порядок
проведення конкурсу на
заміщення вакантних посад
педагогічних працiвникiв
у закладі загальної середньої
освіти

ЗГОДА
на збiр та обробку персональних даних

Я,______________________________________________________,
(прiзвище, iмʼя, по батьковi претендента)
що проживаю за адресою___________________________________

документ, що засвiдчує особу ______________________________
даю згоду на збiр та обробку персональних даних закладу загальної середньої освіти на таких умовах:

 1. Персональнiданi оброблятимуться з метою конкурсного вiдбору на замiщеннявакантної осади__________________________________
 2. Володiльцем оброблятимуться такi персональні данi: прiзвище, імʼя, по батьковi, паспортнiданi, вiдомостi про освiту, педагогічне звання, підвищення квалiфiкацiії, трудову дiяльнiсть, відомості, зазначенi мною в особовому листі з облiку кадрів та автобiографiї і додатковiвiдомостi, наданi мною добровiльно відповідно до умов конкурсу.
 3. Володiлецьздiйснюватиме з персональними даними такі дії: збирання, реєстрацiя, зберiгання, адаптування, змiна, поновлення, використання i поширення (передача), знеособлення, знищення персональних даних в установленому законодавством порядку, у тому числі з використанням iнформацiйних (автоматизованих) систем.
 4. Персональнi дані передаватимуться на розгляд конкурсної комісії відповідно до Положення про порядок проведення конкурсу. Передача персональних даних третiм особам здійснюватиметься виключно у випадках та порядку визначених законодавством.
  Підтверджую, що я проінформований у момент збору персональних даних про володільця персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, свої права, визначені Законом України «Про захист персональних даних», мету збору персональних даних та осіб, яким передаються мої персональні дані.

Дата Пiдпис

Add a Comment

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *