Конкурс на заміщення посад директорів закладів освіти

УКРАЇНА

ГОРОДОЦЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГУМАНІТАРНЕ УПРАВЛІННЯ

Н А К А З

 17.05.2021р.                                     Городок                                           № 179

Про затвердження персонального складу

конкурсної комісії  з проведення відбору

кандидатів  на  посади  керівників

закладів загальної середньої освіти

Городоцької міської  ради Львівської області

Відповідно до  ст.39 Закону України «Про повну загальну середню освіту», керуючись  Положенням  про порядок проведення конкурсу та призначення  на посаду  керівників закладів загальної середньої освіти, що належать до комунальної власності Городоцької міської ради Львівської області», затвердженого рішеннями   сесії  Городоцької міської ради Львівської області  №772 від 25.03.2021р., враховуючи листи Городоцької міської ради №78-1635/0/2-21 від 17.05.2021р,  ГО «Асоціація керівників закладів освіти Городоччини Львівської області» №3  від 05.05.2021р. Об’єднаної територіальної організації профспілки  працівників освіти і науки України Городоцької, Комарнівської міських, Великолюбінської селищної територіальних громад №47 від 05.05.2021р., Львівської районної державної адміністрації   про делегування  представників до складу конкурсної комісії

НАКАЗУЮ:

         1.Затвердити персональний склад конкурсної комісії з проведення відбору кандидатів на  посади керівників закладів загальної середньої освіти Городоцької міської  ради Львівської області (додаток 1).

                    2.Затвердити перелік питань, форму перевірки   знань  законодавства у сфері освіти (письмове тестування) та зразок ситуаційного завдання. (додатки 2,3,4,5)

        3.Провести перше засідання конкурсної комісії з проведення відбору кандидатів на посади керівників закладів загальної середньої освіти Городоцької міської  ради Львівської області  відповідно до графіку у приміщенні гуманітарного управління Городоцької міської ради Львівської області за адресою: м.Городок, вул.Джерельна,16 (додаток 6).

        4.Забезпечити розміщення  даного наказу на офіційному вебсайті засновника та закладу освіти.

       5. Контроль за виконанням  наказу залишаю за собою.

   Керівник                                                                        Ігор ЯСКЕВИЧ

Додаток 1

до наказу гуманітарного управління

Городоцької міської ради № 179

від 17.05.2021р.

СКЛАД

конкурсної комісії з проведення відбору кандидатів

  на  посади керівників закладів загальної середньої освіти

Городоцької міської  ради Львівської області

Голова комісії:

Маковецький Віталій Володимирович –  депутат Городоцької міської ради, голова комісії  міської ради у справах освіти, культури, духовності, молоді та спорту.

Секретар комісії:

Чура Зоряна Ярославівна – інспектор з кадрів відділу організаційно – кадрової роботи та публічних закупівель гуманітарного управління  Городоцької міської ради (без права голосу). 

Члени комісії:

Ковальський Андрій Ярославович – заступник голови Львівської районної державної адміністрації.

Спесівов Василь Олегович – головний спеціаліст відділу забезпечення взаємодії з органами місцевого самоврядування  Львівської районної державної адміністрації.

Кішко Леся Степанівна –  депутат Городоцької міської ради.

Іщук Оксана Володимирівна  – член  ради ГО «Асоціація керівників закладів освіти Городоччини Львівської області».

Вакар Ганна Олександрівна – голова об’єднаної територіальної організації  профспілки працівників освіти і науки України Городоцької, Комарнівської міських, Великолюбінської селищної територіальних громад.

Головний спеціаліст                                                       Ю.Левкович

Додаток 2

до наказу гуманітарного управління

Городоцької міської ради № 179

від 17.05.2021р.

ПЕРЕЛІК
питань для перевірки знання Закону України «Про освіту»

1. Що входить до системи освіти?

2. Хто належить до органів управління у сфері освіти?

3.  Які функції виконує Єдина державна електронна база з питань освіти (ЄДЕБО)?

4. Яку автономію держава гарантує закладам освіти?

5. Якими є вимоги до опорного закладу освіт?

6. У якому статусі може діяти заклад освіти як суб’єкт господарювання?

7. До яких документів заклад освіти зобов’язаний забезпечити відкритий доступ на своєму веб-сайті (у разі його відсутності – на веб-сайті свого засновника)?

8. Які плакати, стенди, листівки, або інші об’єкти забороняється зберігати, розміщувати, розповсюджувати у закладах освіти?

9.  Що належить до обов’язків засновника закладу освіти?

10. Хто здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю закладу освіти?

11. Хто здійснює управління закладом освіти?

12. Хто несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу освіти?

13. Хто забезпечує організацію освітнього процесу в закладі освіти?

14. Що належить до прав наглядової (піклувальної) ради закладу освіти?

15. Які органи самоврядування можуть діяти в закладі освіти?

16. Який м орган є вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу освіти?

17. Хто є учасниками освітнього процесу?

18. Кому держава гарантує безоплатне забезпечення підручниками (у тому числі електронними), посібниками?

19. З якою метою утворюються інклюзивно-ресурні центри?

20. Які особи визнаються особами з особливими освітніми потребами?

21. Які документи можуть складатися в закладі освіти для забезпечення реалізації індивідуальної освітньої траєкторії здобувача освіти?

22. Хто здійснює соціально-педагогічний патронаж у системі освіти?

23. Що передбачає «розумне пристосування?

24. Якими є типові ознаки булінгу (цькування)?

25. Що визначає стандарт освіти?

26. Що містить освітня програма?

27. Який вид освіти передбачає самоорганізоване здобуття особою певних компетентностей, зокрема під час повсякденної діяльності, пов’язаної з професійною, громадською або іншою діяльністю, родиною чи дозвіллям?

28. Які форми здобуття освіти є індивідуальними?

29. Яка освіта вважається спеціалізованою?

30. Які компетентності здобувачів загальної середньої освіти належать до ключових?

31. Що не належить до обов’язків здобувачів освіти?

32. Які категорії дітей забезпечуються безоплатним гарячим харчуванням у державних і комунальних закладах освіти?

33. Що включає в себе робочий час педагогічного працівника?

34. Що передбачає професійний розвиток педагогічних працівників?

35. Загальна кількість академічних годин для підвищення кваліфікації педагогічного працівника протягом п’яти років, яка оплачується за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів?

36. За рахунок яких коштів здійснюється фінансування здобуття повної загальної середньої освіти?

37. Хто має право затверджувати переліки платних освітніх та інших послуг, що не увійшли до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України?

38. За кошти якого бюджету забезпечуються підвезенням до закладу освіти й у зворотному напрямку здобувачі загальної середньої освіти, які проживають у сільській місцевості і потребують підвезення?

39.За рахунок яких джерел може здійснюватися оплата праці педагогічних працівників?

40. На скільки підвищується посадовий оклад педагогічного працівника кожної наступної кваліфікаційної категорії?

41. Якою є щомісячна надбавка педагогічним працівникам за вислугу років понад 3,10,20 років?

42. Яким є розмір щомісячної доплати педагогічному працівнику, який пройшов сертифікацію?

43. Який розмір заробітку зберігається за педагогічним працівником у разі захворювання, яке тимчасово унеможливлює виконання ним посадових обов’язків?

44. Що означає «якість освіти»?

45. Що належить до системи зовнішнього забезпечення якості освіти?

46. За чиїм запитом здійснюється громадська акредитація закладу освіти?

47.Хто має право ініціювати проведення інституційного аудиту у позаплановому порядку?

48. У якому випадку зараховується проходження атестації педагогічним працівником (без проведення самої процедури атестації)?

49. Що не вважається порушенням академічної доброчесності?

50. Хто здійснює державний нагляд (контроль) у сфері освіти?

ПЕРЕЛІК
питань для перевірки знання Закону України «Про повну загальну середню освіту»

1. Що належить до системи загальної середньої освіти?

2. На яких рівнях здобувається повна загальна середня освіта?

3. Якою є тривалість здобуття профільної середньої освіти?

4. Що таке «цикл освітнього процесу»?

5. Які роки навчання охоплює адаптаційний період базової середньої освіти?

6. За якої умови батьки учнів мають право бути присутніми на навчальних заняттях своїх дітей?

7. За якими закладами загальної середньої освіти не закріплюється територія обслуговування?

8. Який тип закладу забезпечує здобуття загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку?

9. Що належить до установчих документів закладу загальної середньої освіти?

10. За якої умови допускаються реорганізація та ліквідація закладів загальної середньої освіти у сільській місцевості?

11. В яких випадках підлягає переоформленню ліцензія закладу загальної середньої освіти?

12. 3 якою періодичністю проводиться інституційний аудит закладу загальної середньої освіти?

13. Які умови в закладі загальної середньої освіти свідчать про створення безпечного освітнього середовища?

14. Хто приймає рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти?

15. На підставі чого визначається потреба учня з особливими освітніми потребами в індивідуальній програмі розвитку, індивідуальному навчальному  плані?

16. За якої умови підвезення учнів і педагогічних працівників до закладу загальної середньої освіти та у зворотному напрямку може здійснюватися не шкільними автобусами, а іншим транспортом?

17. Що може бути підставою для дострокового звільнення керівника закладу загальної середньої освіти?

18. Яка особа не може обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти?

19. Хто здійснює управління закладом загальної середньої освіти?

20. На кого покладається відповідальність за організацію харчування учнів у закладах загальної середньої освіти?

21.Хто схвалює стратетію розвитку закладу загальної середньої освіти і річний план роботи?

22. Що належить до прав органів учнівського самоврядування?

23. Якими є вимоги до осіб, які приймаються на посади педагогічних працівників?

24. Що належить до обов’язків педагогічних працівників?

25. Яких принципів зобов’язані дотримуватися педагогічні працівники у відносинах з учнями та їх батьками?

26. Яка форма здобуття освіти передбачає поєднання навчання осіб у закладах освіти (в інших суб’єктів освітньої діяльності) з навчанням на робочих місцях на підприємствах, в установах та організаціях для здобуття певної кваліфікації, як правило, на основі договору?

27.  Яким є розмір доплати педагогічному працівнику за проведення позакласної роботи з учнями?

28. Яким є розмір педагогічного навантаження асистента вчителя в закладі загальної середньої освіти?

29. За яких умов допускається перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року?

30. Хто може бути асистентом учня?

31. Що відбувається за результатами атестації педагогічного працівника?

32. Якою є мінімальна тривалість навчального року?

33. Хто визначає структуру  тривалість навчального року, навчального тижня, навчального дня, занять, відпочинку між ними?

34. Якою є мінімальна тривалість канікул у закладах загальної середньої освіти протягом навчального року?

35. Хто затверджує освітню програму, розроблену не на основі типової освітньої програми?

36. Яким документом визначається перелік обов’язкових і вибіркових навчальних предметів (інтегрованих курсів), кількість навчальних годин на тиждень для конкретного закладу освіти?

37. Що визначає модельна навчальна програма?

38. За якими формами може здобуватися повна загальна середня освіта?

39. В який спосіб здійснюється визнання результатів навчання, що були здобуті учнем шляхом неформальної або інформальної освіти?

40. Якими є основні види оцінювання результатів навчання учнів?

41. В який період учень, який не має результатів річного оцінювання та/або державної підсумкової атестації, може пройти таке оцінювання та/або атестацію?

42. За якої умови заклади освіти можуть видавати документи про загальну середню освіту?

43. За яких умов учні мають право на отримання додаткових індивідуальних або групових консультацій, занять?

44. Які діти обов’язково зараховуються до комунального закладу освіти для здобуття початкової та базової середньої освіти?

45. Якою є гранична наповнюваність класів-комплектів у початковій школі?

46. Які вимоги встановлено для поділу класу на групи (в державному, комунальному закладі загальної середньої освіти)?

47. За якої умови в закладі загальної середньої освіти створюється спеціальний клас?

48. Що є підставою для утворення групи подовженого дня в закладі загальної середньої освіти?

49. За якої умови дозволяється залучати учнів, які не досягли повноліття, до участі у заходах, організованих громадськими об’єднаннями?

50. Що визначає індивідуальна програма розвитку?

Головний спеціаліст                                                       Ю.Левкович

Додаток 3

до наказу гуманітарного управління

Городоцької міської ради №179

від 17.05.2021р.

Зразок ситуаційного завдання

        Делегація від батьків другокласників звернулась до директора школи з проханням перевести у інший клас учня, який порушує дисципліну, обзиває дітей, мотивуючи свою вимогу тим, що переживають за життя і здоров’я своїх дітей. Батьки поводяться категорично, обіцяють звернутися до органів управління освітою, органів  місцевого самоврядування.

 Чи мають таке право батьки учнів?  Які дії директора школи?

Головний спеціаліст                                                       Ю.Левкович

Додаток 4

до наказу гуманітарного управління

Городоцької міської ради № 179

від 17.05.2021р.

Критерії оцінювання кандидатів  на  посади керівників закладів загальної середньої освіти Городоцької міської  ради Львівської області

Іспит складається з 3 етапів: письмове тестування, ситуаційне завдання та презентація перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти.

І етап – письмове тестування

Тестування містить 30 тестових питань. Кожне тестове завдання передбачає 3 варіанти відповіді, лише одне з яких є правильним.

Тестування проходить письмово не довше 40 хв. У присутності членів комісії.

Після складання тестування на знання законодавства кандидат підписує та проставляє дату вирішення тестових завдань. Після закінчення часу, відведеного на складання тестування, проводиться оцінювання за такими критеріями:

  • 1 бал надається за правильну відповідь;
  • 0 балів – за неправильну відповідь.
  • максимальна кількість балів, за підсумками тестування становить – 30 балів.

Кандидати, які набрали менше половини максимальної кількості балів, до наступного етапу не допускаються.

ІІ етап – вирішення  ситуаційного завдання

Вирішення ситуаційних завдань проводиться з метою з’ясування спроможності кандидатів використовувати свої знання та досвід під час виконання посадових обов’язків шляхом оцінки відповідності професійної компетентності та професійних знань кандидата встановленим вимогам, зокрема на знання спеціального законодавства, що пов’язані із завданнями та змістом роботи на посаді директора закладу загальної середньої освіти.

Ситуаційне завдання вирішується письмово державною мовою не довше 30 хвилин.  Кандидат обирає ситуаційне завдання шляхом витягування його із запакованого конверту під час проведення конкурсного відбору.

Перед вирішенням ситуаційного завдання обов’язково вказуються прізвище, ім’я та по батькові кандидата, варіант ситуаційного завдання. Після підготовки відповідей на аркуші проставляються підпис кандидата та дата вирішення ситуаційного завдання.

Під час оцінювання професійної компетентності кандидатів за результатами вирішення ситуаційного завдання  виставляються такі бали:

10 балів – кандидатам, професійна компетентність яких відповідає вимогам та які виявили глибокі знання, уміння, компетенції, необхідні для ефективного виконання посадових обов’язків;

5 балів – кандидатам, професійна компетентність яких відповідає вимогам в обсязі, мінімально достатньому для виконання посадових обов’язків;

0 балів – кандидатам, професійна компетентність яких не відповідає вимогам.

ІІІ етап – презентація перспективного плану розвитку закладу освіти

Кожен кандидат публічно та відкрито презентує державною мовою перспективний план розвитку закладу загальної середньої освіти. Виступ повинен тривати не більше 10 хвилин.

Оцінюються інноваційні підходи до управління закладом, запровадження інновацій в освітній процес, оригінальність запропонованих кандидатами управлінських рішень та публічний захист концепції розвитку закладу.

Для оцінювання результату публічної презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти використовується така система:

10 балів виставляється кандидатам, які в перспективному плані повністю розкрили всі напрямки роботи закладу освіти;  

5 балів виставляється кандидатам, які частково розкрили перспективи розвитку закладу освіти;  

0 балів виставляється кандидатам, які не окреслили перспективи розвитку закладу освіти.

Загальна кількість балів кандидата визначається шляхом додавання  балів,  виставлених  кожному кандидату за результатами  оцінювання перевірки знання законодавства, вирішення ситуаційних завдань та  презентації.

Рейтинг кандидата, який успішно пройшов конкурс, залежить від загальної кількості набраних ним балів.

Першим за рейтингом та переможцем конкурсу є кандидат, який набрав найбільшу загальну кількість балів.

У разі набрання кандидатами однакової кількості балів, визначення переможця здійснюється таємним голосуванням членів комісії  бюлетенями.

У разі рівного розподілу голосів під час таємного голосування бюлетенями, вирішальним у визначенні переможця є голос голови конкурсної комісії.

Головний спеціаліст                                                       Ю.Левкович

Додаток 5

до наказу гуманітарного управління

Городоцької міської ради № 179

від 17.05.2021р

ЕКЗАМЕНАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ

проведення іспиту кандидатів на заміщення посади керівників

закладів загальної середньої освіти

Городоцької міської  ради Львівської області

від ____.________.2021року

з/пПрізвище, ім’я, по батькові кандидатаСума балів за тестові завданняСума балів за ситуаційне завданняСума балів за презентаціюЗагальна сума балів
      
      
      
      
      
      

Голова конкурсної комісії               _____________________

Члени конкурсної комісії                _____________________

                                                            _____________________

                                                            _____________________

                                                           _____________________

                                                           _____________________

                                                           _____________________

Секретар конкурсної комісії          _____________________

Головний спеціаліст                                                       Ю.Левкович

Додаток 6

до наказу гуманітарного управління

Городоцької міської ради №179

від 17.05.2021р.

Графік  засідань конкурсної комісії

Засідання конкурсної комісіїДата та час проведення засідання
1.Конкурс на заміщення посади директора Родатицького навчально-виховного комплексу  І-ІІІ ступенів «заклад загальної середньої освіти – заклад дошкільної освіти» Городоцької міської  ради Львівської області03.06.2021р. 10.00
2.Конкурс на заміщення посади директора Бартатівського навчально-виховного комплексу  І-ІІ ступенів «заклад загальної середньої освіти – заклад дошкільної освіти» Городоцької міської  ради Львівської області  07.06.2021р. 10.00
3.Конкурс  на  заміщення  посади директора Речичанського закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Городоцької  міської  ради Львівської області08.06.2021р. 10.00
4.Конкурс на заміщення посади директора Мильчицького закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Городоцької міської  ради Львівської області  09.06.2021р. 10.00
5.Конкурс на заміщення посади директора Дубаневицького закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів імені Івана Альберта Городоцької міської  ради Львівської області  10.06.2021р. 10.00
6.Конкурс на заміщення посади директора Градівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Городоцької міської  ради Львівської області11.06.2021р. 10.00
7.Конкурс на заміщення посади директора Заверещицького навчально-виховного комплексу  І-ІІІ ступенів «заклад загальної середньої освіти – заклад дошкільної освіти «Берегиня»» Городоцької міської  ради Львівської області15.06.2021р. 10.00
8.Конкурс на заміщення посади директора Городоцького закладу загальної середньої освіти  №4  І-ІІІ ступенів імені Тараса Кулєби та Андрія Одухи Городоцької міської  ради Львівської області  16.06.2021р. 10.00
9.Конкурс на заміщення посади директора Городоцького навчально-виховного комплексу №2 І-ІІІ ступенів «заклад загальної середньої освіти І ступеня – гімназія» Городоцької міської  ради Львівської області17.06.2021р. 10.00
10.Конкурс на заміщення посади директора Городоцького закладу загальної середньої освіти №3 І-ІІІ ступенів імені Героя України Івана Бльока Городоцької міської  ради Львівської області  18.06.2021р. 10.00

                                                  

Add a Comment

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *